Facebook Instagram

Doelstelling Someren Wildopvang

In 't kort: bij Someren Wildopvang verzorgen we zieke en gewonde dieren. Wanneer een ziek of gewond dier binnen wordt gebracht, wordt dit eerst geregistreerd en onderzocht. Indien nodig wordt medicatie toegepast. Sinds januari 2018 mogen wij door onze nieuwe vergunning ook zoogdieren opvangen. Voorheen mochten wij alleen vogels opvangen.

Wij houden de meeste dieren ook een tijdje ter observatie. Na een periode van herstel wordt het dier in een van onze volières of hokken geplaatst. Hier hebben ze de ruimte om te vliegen en te bewegen en op deze manier aan te sterken. Na volledig herstel worden de dieren weer vrijgelaten in de natuur.

De dieren die wij opvangen doorlopen zodoende allemaal de volgende stappen:

  1. Dier wordt binnen gebracht
  2. Het dier ontvangt medische hulp
  3. Plaatsing van het dier in eigen hok ter observatie
  4. Dier wordt overgezet naar grotere volière / hok
  5. Uitzetting van het dier in de vrije natuur

Dat was in het kort de praktijk.


Onze doelstellingen

De stichting heeft ten doel beschermde inheemse vogels/zoogdieren, bedoeld in artikel 4 van de Flora- en Faunawet en in elke regeling welke daarvoor in de plaats treedt, die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije/zoogdier natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de vogels/zoogdier naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de vogels/zoogdier onnodige stress ervaren of letsel oplopen.

De opvang is zodanig dat elke vogel/zoogdier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven houden na terugkeer naar de natuur.

De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een vogel/zoogdier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het in beheer hebben en houden van een passende locatie voor de opvang van vogels/zoogdieren; het werven van vrijwilligers voor de verzorging van vogels/zoogdieren; het verzamelen van fondsen voor voeding en medicatie van vogels/zoogdieren; het geven van voorlichting en advies; het verrichten van al hetgeen aan het doel in de breedste zin dienstig kan zijn.


Geschiedenis van het vogelasiel

Stichting Vogelasiel Someren e.o. is ontstaan in 1979 in Asten. Na twee jaar vestigde het vogelasiel zich aan de Boerenkamplaan in Someren. Na jaren opvang van gewonde en zieke vogels, hiernaast ook kleine zoogdieren, heeft het vogelasiel zich in de jaren uitgebreid. Door middel van het houden van lezingen, rondleidingen en andere educatieve middelen heeft het vogelasiel een regionale en zelfs landelijke bekendheid opgebouwd. Velen hebben de weg naar het vogelasiel gevonden, met als gevolg de officiële erkenning door “Vogelbescherming Nederland” in augustus 1995.

In 2010 overleed de beheerder, dhr. Toon de Smit, waarna het vogelasiel de toenmalige locatie heeft moeten verlaten. Na maanden “dakloos” te zijn geweest, heeft het vogelasiel een nieuwe locatie. Deze locatie bevind zich tussen de bossen op Camping de Somerense Vennen te Lierop (gemeente Someren). Echter was deze locatie in het begin alleen bedoeld voor het opvangen van vogels en erg onzeker vanwege vergunningen en het bestemmingsplan.

Vanaf 2011 is de stichting bezig geweest om de nodige vergunningen te verkrijgen en het bestemmingsplan te wijzigen. Mede door Frans Raaijmakers (eigenaar Camping de Somerense Vennen) is de locatie verbeterd en uitgebreid. Deze positieve wending zorgt ervoor dat wij meer vogels kunnen opvangen en bezoekers beter kunnen ontvangen. Hierdoor is ook meer geld beschikbaar gekomen en kan de stichting blijven groeien. De aantallen liegen er niet om, zo kon de stichting in 2011 maar rond de 80 vogels opvangen, terwijl in 2018 al ruim 2800 vogels werden opgevangen. Een duidelijke groei die de stichting wil blijven maken.

In december 2017 is de wijziging van het bestemmingsplan unaniem goedgekeurd door de Raad van de gemeente Someren. Op 23 februari 2018 liep de bezwaarprocedure af, helaas hebben twee pluimveehouders in de gemeente Someren bezwaar gemaakt. Dit was een tegenslag voor de stichting en hiermee komt de subsidie van ruim 2 ton van de provincie Noord-Brabant in gevaar. Ook andere goedwillende fondsen, die geld beschikbaar hebben voor de stichting, zullen dit zien als een grote tegenslag.

Sinds januari 2018 mag de stichting op de huidige locatie ook zoogdieren opvangen en niet alleen vogels. Dit is belangrijk nieuws voor de regio en andere organisaties zoals de dierenambulances. Door de bezwaarmakers is de toekomst onzeker geworden, zij willen geen stichting die vogels en zoogdieren opvangen in de gemeente Someren.

In maart 2019 is de uitspraak van de Raad van State positief, alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Het project Oehoe kan doorgaan en de eerste stappen zijn gezet.